>Principala / Arhiva noutăţilorPersoane fizice

Intoarcere la lista noutăţilor

Privind unele aspecte ce ţin de aplicarea TVA / 02.03.2010

18  februarie 2010  nr. (26-2/2-02/1/880) 15

Privind unele aspecte ce tin de aplicarea TVA, eliberarea

facturilor fiscale si modalitatea de completare a Registrelor de procurari

si vînzari la efectuarea livrarilor de marfuri si servicii în cadrul

contractelor de comision sau administrarea fiduciara

 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în legatura cu întrarea în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2010 a redactiilor noi ale articolelelor 93 si 107 din Codul fiscal, modificate prin Legea nr.108-XVIII din 17.12.2009, aduce la cunostinta modalitatea de documentare a livrarilor de marfuri, servicii efectuate în cadrul executarii contractelor de comision si administrare fiduciara.

 

I. Contractul de comision

Potrivit prevederilor art.1061 din Codul civil prin contract de comision, o parte (comisionar) se obliga sa încheie acte juridice în nume propriu, dar pe contul celeilalte parti (comitent), iar aceasta sa plateasca o remuneratie (comision).

În conformitate cu alineatul (1) al articolului 107 din Codul fiscal transmiterea marfurilor de catre comitent comisionarului si invers, precum si transmiterea marfurilor de catre comisionar cumparatorului si de catre furnizor comisionarului în cadrul realizarii contractului de comision constituie livrari de marfuri.

Astfel, în conditiile actiunii articolului mentionat transmiterea marfurilor la comisie de la comitent la comisionar se documenteaza prin eliberarea facturii fiscale. La comitent obligatia fiscala se apreciaza reiesind din întreaga valoare a marfii livrate în adresa comisionarului cu indicarea în factura fiscala a valorii totale a marfurilor, destinate realizarii de catre comisionar cumparatorului, inclusiv TVA pe livrarea data de marfuri (alin.(2) al art.107 din Codul fiscal).

Pentru marfurile livrate la export comitentul elibereaza comisionarului factura fiscala, reflectînd dupa caz TVA la cotele specificate la literele a) si b) al art.96 din Codul fiscal.

Comisionarul la livrarea marfii cumparatorului elibereaza factura fiscala din nume propriu, reflectînd în ea valoarea totala a marfii livrate, specificata în contractul încheiat cu cumparatorul si taxa pe valoarea adaugata aferenta (alin.(2) al art.107 din Codul fiscal).

În conditiile actiunii prevederilor art.117(1) din Codul fiscal, pentru marfurile livrate la export comisionarul nu elibereaza factura fiscala.

La executarea de catre comisionar a însarcinarii comitentului de a procura marfa, primul elibereaza factura fiscala în adresa comitentului cu reflectarea valorii totale a marfii, realizata de catre furnizor comisionarului, inclusiv TVA aferenta livrarii respective (alin.(3) al art.107 din Codul fiscal)

 Pe masura executarii de catre comisionar a însarcinarii comitentului, comisionarul elibereaza comitentului factura fiscala pe suma recompensei.

Obligatia fiscala la comisionar se apreciaza reiesind din valoarea serviciilor acordate.

Atît comitentul cît si comisionarul au dreptul la trecerea în cont a sumelor TVA, reflectate în facturile fiscale primite în cadrul executarii contractului de comision.

În Registrul de vînzari al comitentului se reflecta factura fiscala, eliberata pe livrarea de marfa. În Registrul de procurari se reflecta factura fiscala, primita de la comisionar pe serviciul acordat de catre el, precum si în cazul executarii de catre comisionar a comenzii de a procura marfa – factura fiscala pe marfa primita.

În Registrul de vînzari al comisionarului se reflecta factura fiscala pe serviciul livrat, precum si factura fiscala pe marfa livrata cumparatorului. În Registrul de procurari a comisionarului se reflecta factura fiscala primita de la comitent pe marfa procurata, precum si în cazul executarii de catre comisionar a comenzii de a procura marfa – factura fiscala pe marfa procurata de la furnizor.

 

II. Contractul de administrare fiduciara

În conformitate cu prevederile art.1053 din Codul civil prin contract de administrare fiduciara, o parte (fondator al administrarii, fiduciant) preda bunuri în administrare fiduciara celeilalte parti (administrator fiduciar, fiduciar), iar aceasta se obliga sa administreze patrimoniul în interesul fondatorului administrarii.

La transmiterea bunurilor de catre fondatorul administrarii administratorului fiduciar, primul elibereaza factura.

În conformitate cu alineatul (6) al art.107 din Codul fiscal în cazul în care administratorul fiduciar actioneaza în nume propriu, dar pe contul fiduciantului, în legatura cu o prestare de servicii, se considera ca el însusi a procurat si a prestat serviciile în cauza.

Luînd în consideratie actiunea prevederilor art.107 (6) din Codul fiscal factura fiscala se elibereaza de catre fondatorul administrarii administratorului fiduciar pe serviciul cu indicarea în ea a valorii serviciului prestat de catre administratorul fiduciar beneficiarului, inclusiv TVA aferent ei. (alin.(7) al art.107 din Codul fiscal).

Eliberarea facturii fiscale de catre fondatorul administrarii are loc dupa primirea de catre el a facturii fiscale, eliberate de catre administratorul fiduciar pe serviciul de administrare acordat de catre el.

Obligatia fiscala a fondatorului administrarii se apreciaza reiesind din valoarea totala de realizare a serviciului acordat de administratorul fiduciar consumatorului final.

Administratorul fiduciar la livrarea serviciului consumatorului final elibereaza factura fiscala din numele propriu, indicînd în ea valoarea totala a livrarii de serviciu, mentionata în contract, inclusiv TVA aferenta.

Pe masura acordarii serviciului de administrare a bunurilor, administratorul fiduciar elibereaza fondatorului administrarii factura fiscala la suma recompensei, specificata în contractul de administrare fiduciara, cu reflectarea TVA aferenta sumei recompense.

Obligatia fiscala a administratorului se apreciaza reiesind din valoarea recompensei, primite pentru acordarea serviciului fondatorului administrarii.

Atît fondatorul administrarii cît si administratorul fiduciar au dreptul la trecerea în cont a sumelor TVA, reflectate în facturile fiscale primite în cadrul executarii contractului de administrare fiduciara.

În Registrul de vînzari fondatorul administrarii reflecta factura fiscala eliberata pe numele administratorului fiduciar. În Registrul de procurari se reflecta factura fiscala, primita de la administratorul fiduciar.

În Registrul de vînzari al administratorului se reflecta factura fiscala pe livrarea de serviciu fondatorului administrarii, precum si factura fiscala eliberata din numele propriu pe serviciul acordat consumatorului final de serviciu. În Registrul de procurari al administratorului se reflecta factura fiscala, primita de la fondatorul administrarii.

            Totodata, în conformitate cu alineatul (9) al art.107 din Codul fiscal, în cazul în care fondatorul administrarii este un nerezident, administratorul fiduciar este obligat sa achite TVA la import de servicii în modul stabilit la art.101 alin.(4) si dispune de dreptul la trecerea în cont a T.V.A. în conditiile stabilite la art.102 alin.(6) lit.c). Livrarea ulterioara a serviciului de catre administratorul fiduciar beneficiarului se impoziteaza cu TVA cu documentarea lor în conformitatate cu modalitatea expusa mai sus.

 

III. Suplimentar la cele expuse, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat vis-à-vis de modalitatea de documentare dupa data întrarii în vigoare a modificarilor în art.107 din Codul fiscal a livrarilor de marfuri, înregistrate în stoc la comisonar la situatia de 31.12.2009 si a serviciilor de comison, prestate de comisionar în cadrul executarii contractului de comision, comunica ca ea se va efectua conform prevederilor art.1171 din Codul fiscal, pîna la epuizarea stocului de marfa primit la realizare de catre comisionar.  

Documentarea livrarilor de marfuri, servicii la realizarea contractului de comision în cazul în care transmiterea la comisie a marfurilor de catre comitent are loc dupa 1 ianuarie 2010 se va efectua conform modului expus la capitolul I al prezentului comunicat.

 

În contextul celor expuse, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat comunica ca prevederile circularei nr.(17-13-02/1-6706)62 din 26.11.2007 emisa anterior de catre Serviciul Fiscal de Stat pe problema documentarii operatiunilor efectuate în cadrul realizarii contractelor de comison si administrare fiduciara se abroga în partea ce contravin comunicatului prezent.

 

 

        Sef-adjunct al IFPS                                       Procopie DUCA