>Principala / Arhiva noutăţilorPersoane fizice

Intoarcere la lista noutăţilor

Particularităţile aplicării impozitului pe bunurile imobiliare / 18.02.2010

       05 fevruarie  2010 nr. 26 - 2/3 – 15-61/629                                  

 

Particularitatile aplicarii impozitului pe bunurile imobiliare

în contextul modificarilor si completarilor operate în titlul VI

 al Codului  fiscal  si Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000

pentru punerea în aplicare a titlului VI din  Codul  fiscal

 prin Legea pentru modificarea si completarea unor acte

legislative nr. 108-XVIII din 17 decembrie 2009 

                                                                                            

   Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, relateaza ca, conform Legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative nr. 108–XVIII din 17 decembrie 2009 (Monitorul Oficial nr. 193-196 din 29 decembrie 2009), începînd cu 1 ianuarie 2010, au fost efectuate multiple modificari si completari în legislatia fiscala, inclusiv si în partea ce tine de impozitul pe bunurile imobiliare.

Modificarile si completarile operate în Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal.

  Conform modificarilor, efectuate în Legea pentru punerea în aplicare a titlului  VI din Codul fiscal (în continuare - Lege),  în categoria de obiecte, impozitarea carora începînd cu 1 ianuarie 2010, se efectueaza în conformitate cu prevederile Legii, se  includ:

     1.  terenurile cu destinatie agricola;

      2. terenurile pe care sunt amplasate fondul de locuinte, loturile de pe lînga domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de catre autoritatea administratiei publice locale ca loturi de pe lînga domiciliu si distribuite în extravilan, din cauza insuficientei de terenuri în intravilan) în localitatile rurale;

     3. terenurile destinate întreprinderilor agricole;

     4. carierele si pamânturile distruse în urma activitatii de productie;

     5. cladirile si constructiile cu destinatie agricola ale agentilor economici;

            6. locuintele privatizate, proprietatile imobiliare ale persoanelor fizice, inclusiv  bunurile imobiliare ale membrilor cooperativelor de constructie a locuintelor  în localitatile rurale. 

    Pentru aceste categorii de obiecte ale impunerii, impozitul funciar siimpozitul pe bunurile imobiliarese calculeaza separat.

  Subiectii  impunerii, care dispun de obiecte, impozitarea carora se efectueaza în conformitate cu prevederile Legii, sînt specificati în art. 277 al Codului fiscal.

  Astfel, pentru subiectii impunerii care dispun de terenuri, se aplica impozitul funciar, iar pentru subiectii impunerii care dispun de  cladiri si constructii,  locuinte privatizate, proprietati imobiliare, se aplica impozitul pe bunurile imobiliare.

 

    Înlesnirile la plata impozitului pe bunurile imobiliare  sunt prevazute prin art. 283, 284 al Codului fiscal, precum si prin prevederile art. 4 alin. 11 al Legii.

 

           Modificarile si completarile operate în Titlul VI al Codului fiscal.

    

         Începînd cu 1 ianuarie 2010 s-a extins lista categoriilor obiectelor, impozitarea carora este reglementata  de prevederile Titlului VI al Codului fiscal.

   Mentionam, ca impozitarea bunurilor imobiliare cu destinatie locativa (apartamente si case de locuit individuale, terenurile aferente fondului cu destinatie locativa) din municipii si orase, inclusiv  din localitatile aflate în componenta acestora, cu exceptia satelor (comunelor) se efectueaza, începînd cu anul 2007 în conformitate cu prevederile Titlului VI al Codului fiscal, pornindu-se de la valoarea estimata.

  Totodata, începînd cu 1 ianuarie 2010, impozitarea în conformitate cu prevederile Titlului VI al Codului fiscal, pornindu-se din valoarea estimata a bunurilor imobiliare, se efectueaza si pentru urmatoarele categorii de bunuri imobiliare:

- garajele si terenurile pe care acestea sânt amplasate;

- loturile întovarasirilor pomicole cu sau fara constructii amplasate pe ele;

alte bunuri imobiliare, cu exceptia celor, indicate mai sus si celor, impozitarea carora se efectueaza în conformitate cu prevederile Legii. 

  Potrivit art. 280 lit. a) al Codului fiscal, pentru bunurile imobiliare cu destinatie locativa (apartamente si case de locuit individuale, terenurile aferente fondului cu destinatie locativa) din municipii si orase, inclusiv  din localitatile aflate în componenta acestora, cu exceptia satelor (comunelor), pentru garajele si terenurile pe care acestea sânt amplasate, pentru loturile întovarasirilor pomicole cu sau fara constructii amplasate pe ele, cota concreta a impozitului pe bunurile imobiliare se stabileste de catre autoritatea reprezentativa a administratiei publice locale, anual, în diapazonul cotelor minime si, respectiv, maxime - de la 0,02 % pîna la 0,25%.

 Potrivit art. 280 lit. b) al Codului fiscal, pentru alte bunuri imobiliare, cota impozitului, este fixa si constituie 0,1% din valoarea estimata a bunurilor imobiliare.

  Suma anuala a impozitului pe bunurile imobiliare se calculeaza pornindu-se de la baza impozabila, conform situatiei de la 1 ianuarie a anului fiscal în curs.

 Totodata, informam ca, potrivit art. 278 al Codului fiscal, obiecte ale impunerii, sînt si bunurile imobiliare, aflate la data de 1 ianuarie a anului fiscal în curs, la o etapa de finisare de 50% si mai mult, ramase nefinisate timp de 3 ani dupa începutul lucrarilor de constructie.  

Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare se realizeaza în parti egale, nu mai tîrziu  de 15 august si 15 octombrie a anului curent. În cazul achitarii sumei impozitului integral, pîna la 30 iunie a anului fiscal în curs, subiectul impunerii beneficiaza de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmeaza a fi achitat.  

    Subiectii impunerii, care conform art. 281 al Codului fiscal au obligatiunea de a prezenta darea de seama  pentru bunurile imobiliare, impozitarea carora se efectueaza în conformitate cu prevederile Titlului VI al Codului fiscal, urmeaza sa prezinte Darea de seama aferenta pe un formular nou, care actualmente este în curs de elaborare.