>Principala / Arhiva noutăţilorPersoane fizice

Intoarcere la lista noutăţilor

Cu privire la modificările operate în Titlul III al Codului fiscal prin Legea nr.108-XVIII din 17.12.2009 / 13.02.2010

13 02 2010 Nr. (26-2/2-02/1- 754) 14              

Cu privire la modificarile operate în Titlul III

al Codului fiscal prin Legea nr.108-XVIII din 17.12.2009

În legatura cu modificarile si completarile operate în Codul fiscal prin Legea nr.108-XVIII din 17.12.2009 pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr.193-196/609 din 29.12.2009), în vigoare din 1 ianuarie 2010, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunostinta urmatoarele.

1. Potrivit art.95 alin.(2) al Codului fiscal sînt stabilite tranzactiile care nu constituie obiecte impozabile cu TVA:

a) livrarea marfurilor, serviciilor efectuata în interiorul zonei economice libere;

b) venitul sub forma de dobînda obtinut de catre locator în baza unui contract de leasing;

c) livrarea de marfuri si servicii efectuata cu titlu gratuit în scopuri de publicitate si/sau de promovare a vînzarilor în marime de 0,1% din venitul din vînzari obtinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectueaza aceasta livrare;

d) transmiterea proprietatii în cadrul reorganizarii agentului economic.

Concomitent, conform prevederilor literei c) alin.(2) din articolul mentionat, pentru livrarile de marfuri si servicii, efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate si/sau de promovare a vînzarilor, nu reprezinta obiect al impunerii cu TVA doar valoarea acestora în marime de 0,1% din venitul din vînzari obtinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectueaza aceste livrari.

Aceasta prevedere se rasfrînge asupra valorii anuale a livrarilor de marfuri, servicii cu titlu gratuit în scopuri de publicitate si/sau de promovare a vînzarilor.

Astfel, în scopul aprecierii indicatorului ce caracterizeaza venitul din vînzari obtinut în anul precedent urmeaza de a se conduce de indicatorul specificat în contul contabil 611 „Venitul din vînzari”. 

Totodata, la subiectii impunerii care n-au înregistrat (obtinut) venit din vînzari pe parcursul anului precedent anului în care se efectueaza livrari de marfuri, servicii cu titlu gratuit în scopuri de publicitate si/sau de promovare a vînzarilor, inclusiv la subiectii înregistrati în anul în care sunt efectuate livrarile în cauza, livrari de acest gen, ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA nu v-or exista.

Respectiv, în aceste cazuri toate livrarile efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate si/sau de promovare a vînzarilor, de catre subiectii mentionati, în temeiul art.93 alin.(6), se vor impune cu TVA pe principii generale.

Valoarea impozabila a livrarilor în cauza se va determina în conformitate cu prevederile stabilite în art.97 alin.(4) si art.99 alin.(4) al Codului fiscal.

Sumele TVA aferente valorilor materiale, serviciilor procurate legate de  marfurile si serviciile transmise cu titlu gratuit în scopuri de publicitate si/sau de promovare a vînzarilor în volum ce nu reprezinta obiect al impunerii cu TVA se vor trece în cont în conformitate cu prevederile art.102 al Codului fiscal, cu conditia ca aceste actiuni se refera la publicitatea si/sau promovarea vînzarilor impozabile.

La fel, sumele TVA pe procurari de valori materiale si servicii aferente livrarilor de marfuri si servicii, efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate si/sau de promovare a vînzarilor în marime ce depaseste 0,1% din venitul din vînzari obtinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectueaza aceste livrari, în conditiile actiunii prevederilor art.102 alin.(1) din Codul fiscal, se trec în cont, indiferent de faptul daca subiectul impunerii desfasoara activitate scutita sau impozabila cu TVA.

Operatiunile de transmitere a marfurilor, serviciilor cu titlu gratuit în scopuri de publicitate si/sau de promovare a vînzarilor în volum ce nu reprezinta obiect al impunerii cu TVA nu se vor reflecta în declaratiile privind TVA.

Pe livrarile cu titlu gratuit efectuate în scopuri de publicitate si/sau de promovare a vînzarilor care constituie obiect impozabil cu TVA, urmeaza de mentionat ca în conditiile actiunii prevederilor art.117 din Codul fiscal, facturile fiscale nu se elibereaza beneficiarilor, dat fiind faptul ca în situatia respectiva lipseste cumparatorul.

 

2. Conform alineatului (4) al articolului 101 din Codul fiscal, în redactia Legii nr.108-XVIII din 17.12.2009, începînd cu 01.01.2010, subiectii impozabili care importa servicii achita T.V.A. la data prestarii serviciului, indicata în documentul care confirma prestarea serviciului.

În conditiile actiunii prevederilor art.20 alin.(4) din Legea Contabilitatii nr.113-XVI din 27.04.2007 pentru operatiunile de import a serviciilor, drept care confirma prestarea serviciilor pot fi utilizate documentele aplicate în practica internationala sau cele prevazute de contract.

Pentru serviciile de import ce au fost prestate pîna la 01.01.2010, dar pentru care achitarea pîna la data mentionata n-a fost efectuata, obligatiunea achitarii TVA se determina în baza prevederilor art.115 alin.(2) din Codul fiscal, adica la data efectuarii platii nerezidentului.

          La serviciile de import beneficiate dupa 1 ianuarie 2010 pentru care achitarea cu nerezidentul a avut loc pîna la data de 1 ianuarie 2010 onorarea obligatiei de achitare a TVA la buget a fost necesara pîna la aceasta data. 

3. Redactia articolului 104 din Codul fiscal a suferit modificari.

Astfel începînd cu 1 ianuarie 2010 TVA cota zero a TVA se va aplica la energia electrica, energia termica si apa calda destinate populatiei, livrata subiectului în a carui gestiune se afla bunurile imobiliare cu destinatie locativa ale populatiei.

În cazul bunurilor imobiliare cu destinatie diferita de cea locativa taxa pe valoarea adaugata la energia electrica, energia termica si apa calda se va aplica la cota standart.  

De asemenea începînd cu 1 ianuarie 2010 s-a modificat regimul fiscal la marfurile si serviciile destinate proiectelor de asistenta investitionala, finantate din contul împrumuturilor si granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garantie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internationale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum si din contul granturilor acordate institutiilor finantate de la buget.

Începînd cu aceasta data ele se impun cu TVA la cota zero.

Dat fiind faptul modificarii regimului fiscal pe livrarile mentionate, în cazul primirii de catre furnizor a platii prealabile totale sau partiale pîna la data de 1 ianiarie 2010 urmeaza de a se conduce de prevederile articolului 108 (5) din Codul fiscal în vederea aprecierii regimului fiscal.

Astfel, la primirea pîna la 1 ianuarie 2010 a platii prealabile pentru marfurile, serviciile, care anterior în baza articolului 103 alin.(1) pct.25) din Codul fiscal erau scutite de TVA cu livrarea ulterioara a lor dupa aceasta data, valoarea livrarii în marimea avansului primit va constitui livrare scutita de taxa pe valoarea adaugata.

 Totodata, întru evitarea situatiilor de stopare a activitatilor în cadrul proiectelor  investitionale, finantate din contul granturilor si creditelor, pîna la aducerea în concordanta a  prevederilor Hotarîrii Guvernului nr.1357 din 06.12.2007 cu noul regim fiscal aplicabil, în conditiile actiunii prevederilor art.104 lit.c1) liniuta a doua din Codul fiscal, cota zero a TVA se va aplica pe livrarile de marfuri servicii în adresa proiectelor, specificate în anexa la Hotarîrea Guvernului nr.361 din 27.03.03.