>Principala / Sfera businessContribuabilii Mari / particularitatle evidentei contribuabililor

particularitatle evidentei contribuabililor

„10” februarie 2010  Nr. 26-9/2-12-220-689

 

Privind particularitatile evidentei contribuabililor

si obligatiilor fiscale în anul 2010

         Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legatura cu punerea în aplicare a Legii privind modificarea si completarea unor acte legislative nr.108-XVIII din 17 decembrie 2009 (Monitorul Oficial, nr.193-196, 29 decembrie 2009, art.609), referitor la particularitatile evidentei contribuabililor si obligatiilor fiscale în anul 2010, pentru calauza în lucru si executare comunica urmatoarele.

            Urmare a modificarilor operate la Codul fiscal prin Legea indicata mai sus, notiunea de subdiviziune, expusa la pct.29) art.5 a obtinut urmatoarea redactie:

„29) Subdiviziune – unitate structurala a întreprinderii, institutiei organizatiei (filiala, reprezentanta, sucursala, sectie, magazin, depozit etc.), situata în afara locului ei de resedinta de baza, care exercita unele din atributiile acesteia”.

În legatura cu derularea de catre Ministerul Justitiei a procedurilor de înregistrare de stat a asociatiilor obstesti, pe tot textul Codului fiscal sintagma „Ministerul Dezvoltarii Informationale” a fost substituit cu sintagma „entitatea abilitata cu dreptul de înregistrare de stat”.

Modificarile si completarile operate la art.101 alin.(5), art.1011 alin.(4), art.125 alin.(5), art.175 alin.(4) si (5) din Codul fiscal au avut ca efect implementarea stingerii prin compensare a obligatiilor fiscale administrate de organele Serviciului Vamal, particularitatile careia sunt expuse în circulara Ministerului Finantelor nr.26-9/2-12-85-348 din 27 ianuarie 2010.

De asemenea, aducem la cunostinta ca art.228 „Majorarea de întîrziere (penalitatea)” a fost completat în final cu un nou alineat cu urmatorul cuprins:

„(9) Contribuabilii pentru care, potrivit alin.(5) lit.b), nu se aplica (nu se calculeaza) majorari de întîrziere (penalitati) nu vor calcula penalitati institutiilor publice finantate de la buget pentru neefectuarea în termen a platilor pentru marfuri si servicii în limitele bugetelor aprobate”.

În aceiasi ordine de idei, aducem la cunostinta ca prin Legea nr.108-XVIII din 17 decembrie 2009 au fost operate modificari si la Legea pentru punere în aplicare a titlului V al Codului fiscal, urmare a carui fapt, art.4 a fost completat cu doua alineate noi cu urmatorul cuprins:

„(17) La cererea contribuabililor, în cazul prezentarii documentelor confirmative, organele fiscale recalculeaza majorarea de întîrziere (penalitatea) pentru perioada de la data emiterii deciziei pentru plata subventiei la livrarea pe teritoriul tarii a productiei agricole de fabricatie proprie si pîna la data achitarii obligatiilor fiscale, în limita sumelor redirectionate, în ziua operationala imediat urmatoare, în contul achitarii acestor obligatii.

(19) La cererea contribuabililor, în cazul prezentarii documentelor confirmative, organele fiscale recalculeaza majorarea de întîrziere (penalitatea) pentru perioada de la data prezentarii cererii privind efectuarea transferului mijloacelor banesti la contul bancar si pîna la data achitarii obligatiilor fiscale, în limita sumelor redirectionate, în ziua operationala imediat urmatoare, în contul achitarii acestor obligatii. Recalcularea majorarii de întîrziere (penalitatii) nu atrage dupa sine achitarea dobînzii reglementate de art.176 din Codul fiscal.”

Cu referinta la procedura de recalculare a majorarilor de întîrziere la tergiversarile admise la executarea transferurilor la conturile bancare ale producatorilor agricoli ale sumelor subventiilor, comunicam ca prevederile indicate au efect asupra deciziilor emise de catre organele fiscale în conformitate cu Capitolul VIII din Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subventionarea producatorilor agricoli, aprobat prin Hotarîrea Parlamentului  nr.312-XVI  din  25 decembrie 2008, pentru perioadele fiscale ale anului 2009 si neexecutate în termenii indicati la pct.74 si 76 din Regulamentul indicat.

            În scopul asigurarii recalcularii majorarilor de întîrziere, organele fiscale desinestatator vor contrapune deciziile emise pe parcursul anului 2009 si 2010, cu datele privind achitarea subventiilor (în temeiul fisierului electronic oferit de IFPS) si datele privind achitarea restantelor la buget (informatia reflectata în aplicatia de program „Trezor”). Se vor anula penalitatile calculate la platile de baza, în limita sumelor subventionate, reflectate în Sistemul de evidenta al Serviciului fiscal de Stat începînd cu data emiterii deciziei de subventionare, pentru perioada, care începe sa curga cu data emiterii deciziei si se finalizeaza cu data achitarii restantelor la buget cu conditia, ca mijloacele intrate în cont ca subventii au fost redirectionate la buget în ziua operationala lucratoare imediat urmatoare.

Anularea penalitatilor se va reflecta în conturile personale ale contribuabililor în temeiul formularului DFISC, aprobat prin Ordinul IFPS nr.65 din 8 mai 2002, cu bifarea rubricii „Anulare” si indicarea motivului legal „Altele”.

În cazurile în care, sumele penalitatilor, care cad sub incidenta prevederilor relatate mai sus au fost încasate prin executare silita, sumele respective urmeaza a fi recalculate, iar platile în plus reflectate dupa întreprinderea actiunilor indicate urmeaza a fi utilizate în conformitate cu Regulamentul privind stingerea obligatiilor fiscale prin compensare la cererea contribuabilului, aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor nr.42 din 7 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare (Monitorul Oficial, nr.163-167, 3 septembrie 2004).

Despre recalcularea majorarilor de întîrzieri pentru anul 2009 pentru producatorii agricoli, organele fiscale vor raporta Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (Directia evidenta contribuabililor si veniturilor) catre 1 aprilie curent.

Cu referinta la recalcularea penalitatilor la tergiversarile admise pe parcursul anului 2009 la executarea restituirilor la conturile bancare ale contribuabililor comunicam ca prevederile indicate au efect asupra cererilor privind stingerea obligatiilor fiscale prin compensare prezentate organelor fiscale, în conformitate cu art.175 din Codul fiscal si/sau Regulamentul, aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor nr.42 din 7 iulie 2004, si neexecutate în termenul indicat la art.176 al Codului fiscal. Se vor anula penalitatile calculate la platile de baza, în limita sumelor solicitate spre restituire la conturile bancare, reflectate în Sistemul de evidenta al Serviciului fiscal de Stat începînd cu data înregistrarii la organul fiscal a cererii de stingere prin compensare, pentru perioada, care începe sa curga cu data înregistrarii cererii si se finalizeaza cu data achitarii restantelor la buget cu conditia, ca mijloacele restituite din buget au fost redirectionate la buget în ziua operationala lucratoare imediat urmatoare.

În scopul beneficierii de recalcularea penalitatilor, contribuabilii vor depune la organul fiscal o cerere de forma libera, la care vor anexa:

a) copia cererii privind stingerea obligatiei fiscale prin compensare, cu stampila organului fiscal despre receptionarea ei;

b) copia extrasului din contul bancar si a versiunii electronice a ordinului de plata, ce atesta înscrierea în cont a mijloacelor restituite;

c) copia extrasului din contul bancar si a ordinului de plata, ce atesta achitarea restantelor la buget.

Veridicitatea documentelor indicate la lit.b) si c) se va constata prin contrapunere cu informatia reflectata în aplicatia de program „Trezor”. Anularea penalitatilor se va reflecta în conturile personale ale contribuabililor în temeiul formularului DFISC, aprobat prin Ordinul IFPS nr.65 din 8 mai 2002, cu indicarea motivului legal „Altele”. Suplimentar atentionam, ca recalcularea majorarii de întîrziere exonereaza organul fiscal de achitarea dobînzii reglementate de art.176 din Codul fiscal.

 

Seful Inspectoratului                                    Nicolae PLATON