>Principala / Sfera businessContribuabilii Mari / Privind unele particularităţi de completare a Declaraţiilor cu privire la impozitului pe venit

Privind unele particularităţi de completare a Declaraţiilor cu privire la impozitului pe venit

 5  martie  2009 Nr. 17-2/1-13-259-1348/2

 

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale

DACM

Privind unele particularitati de completare a

Declaratiilor cu privire la impozitului pe venit

 

 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în legatura cu multiplele solicitari si întru aplicarea univoca a legislatiei fiscale, prezinta în forma de întrebari-raspunsuri unele particularitati de completare a Declaratiilor cu privire la impozitului pe venit.

 Întrebare Ce categorie de agenti economici la completarea Declaratiei persoanelor juridice cu privire la impozitul pe venit (VEN04) se atribuie la lit. E din Declaratie?

Raspuns Conform art. 5 pct. 9) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, editie speciala din 8 februarie 2007) societate reprezinta orice organizatie, cu exceptia societatilor pe actiuni si societatilor cu raspundere limitata, care desfasoara activitate de întreprinzator pe baza de parteneriat si se constituie în conformitate cu legislatia, care:

a) are cel mult 20 de membri rezidenti sau persoane care, în cazul decesului membrilor societatii, administreaza averea celor decedati;

b) corespunde cerintelor repartizarii proportionale a veniturilor si pierderilor între proprietarii capitalului.

      Astfel, societatile care cad sub incidenta articolului mentionat la completarea Declaratiei persoanelor juridice cu privire la impozitul pe venit (VEN08), vor bifa litera E din Declaratie. 

     

Întrebarea În ce mod se vor ajusta cheltuielile suportate de catre societatile de audit si auditorii în calitate de întreprinzatori individuali, conform art. 24 alin. 16 din Codul fiscal ?

Raspuns Potrivit art. 24 alin. (16) din Codul fiscal societatilor de audit si auditorilor în calitate de întreprinzatori individuali li se permite deducerea cheltuielilor pentru asigurarea riscului de audit în marime de pîna la 15% din venitul de vînzari ale serviciilor prestate în anul de gestiune.

Astfel, în cazul în care societatile de audit si auditorii în calitate de întreprinzatori individuali pe parcursul perioadei fiscale au suportat cheltuieli pentru asigurarea riscului de audit în marime ce depaseste 15% din venitul de vînzari ale serviciilor prestate în anul de gestiune, suma data se ajusteaza în rîndul 03036 „Alte cheltuieli ce nu tin de activitatea de întreprinzator ” din Anexa 2D „Ajustarea (majorarea/micsorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislatiei fiscale” al Declaratiei persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (VEN08).

Întrebare  În ce mod se complecteaza rîndul 03037  „Suma contributiilor banesti efectuate în scopuri filantropice si de sponsorizare în forma nemonetara (Codul fiscal, alin. (1) art.36)” din Anexa 2D „Ajustarea (majorarea/micsorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislatiei fiscale” al Declaratiei persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (VEN08) ?

Raspuns Rîndul 03037 „Suma contributiilor banesti efectuate în scopuri filantropice si de sponsorizare în forma nemonetara (Codul fiscal, alin. (1) art.36)” din Anexa 2D „Ajustarea (majorarea/micsorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislatiei fiscale” al Declaratiei persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (VEN08) se va complecta de catre contribuabil în cazul în care acesta pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice si de sponsorizare a efectuat donarea unor bunuri, adica a efectuat donatii în forma nemonetara.

Respectiv, în col. 2 a rîndului 03037 din Anexa 2D se va reflecta valoarea de bilant a activelor transmise, iar în coloana 3 a rîndului 03037 din Anexa 2D - baza valorica a acestora determinata în scopuri fiscale, în cazul în care s-a donat activ uzurabil.

În scopuri fiscale, potrivit pct. 14 din Hotarîrea Guvernului „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donatiilor pentru scopuri filantropice si/sau de sponsorizare” (Monitorul Oficial Nr. 62-65 din  09.07.1998), persoana care face donatia în forma nebaneasca, dar sub forma de un bun se considera ca persoana care a vîndut bunul la un pret ce reprezinta baza lui valorica ajustata. Calcularea bazei valorice ajustate a proprietatii la momentul donatiei se efectueaza conform prevederilor punctului 88 al Catalogului mijloacelor fixe si activelor nemateriale, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 62-66, art. 379), cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru active, cu exceptia proprietatii pentru care se calculeaza uzura, si activelor de capital, baza valorica ajustata reprezinta valoarea de bilant a activelor la momentul donatiei.

În cazul în care s-a donat activ, care nu a fost supus uzurii, în col. 3 a rîndului 03037 din Anexa 2D se va indica valoarea de bilant.

De asemenea, suma indicata în col. 3 a rîndului 03037 din Anexa 2D, se reflecta în col. 3 rîndul 0207 Venitul din  donarea activelor, cu exceptia activelor de capital (Codul fiscal, art. 42) (anexa 1.1D) din Anexa 1D ,,Ajustarea (majorarea/ micsorarea) veniturilor conform prevederilor legislatiei fiscale” a Declaratiei (VEN08).

În rîndul 050 a Declaratiei se reflecta suma cheltuielilor legate de donatiile în scopuri filantropice si de sponsorizare atît sub forma monetara, cît si sub forma nemonetara, care sînt deductibile în conformitate cu art. 36 din Codul fiscal,

În conformitate cu art. 36 din Codul fiscal, se permite spre deducere suma cheltuielilor efective în scopuri filantropice si de sponsorizare, dar nu mai mult de 10 la suta din venitul impozabil.

În cazul în care suma cheltuielilor efective suportate de catre agentul economic în scopuri filantropice si de sponsorizare depaseste limita admisa, în rîndul 1201 din Declaratie (VEN04) se reflecta impozitul calculat în marime de 15 % din suma depasirii limitei pentru cheltuielile donatiilor în scopuri filantropice sau celor de sponsorizare, conform prevederilor art. 902 din Codul fiscal. Suma respectiva se determina în felul urmator ( col. 2 rîndul 03025 + col. 3 rîndul 03037 – rîndul 050) x 15%.

Întrebare Fondatorul Întreprinderii Individuale va reflecta în Declaratia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET 08), pentru perioada fiscala 2008 venitul obtinut din activitatea de întreprinzator?

Raspuns  În conformitate cu art. 15 din Codul fiscal suma totala a impozitului pe venit se determina:

a) pentru  persoane  fizice, cu exceptia gospodariilor taranesti (de fermier) si întreprinzatorilor individuali, în marime de:

- 7% din venitul anual impozabil ce nu depaseste suma de 25200 lei;

- 18% din venitul anual impozabil ce depaseste suma de 25200 lei;

b) pentru persoanele juridice - în marime de 0% din venitul impozabil.

c)  pentru gospodariile taranesti (de fermier) si întreprinzatorii individuali - în marime de 0% din venitul impozabil.

Totodata, potrivit pct. 2 art. 14 din Legea cu privire la antreprenoriat si întreprinderi nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992, întreprinderea individuala nu este persoana juridica si se prezinta în cadrul raporturilor de drept ca persoana fizica întreprinzator individual, iar patrimoniul întreprinderii individuale este inseparabil de bunurile personale ale antreprenorului.

Astfel, reiesind din cele mentionate, în cazul în care fondatorul întreprinderii individuale este obligat sa complecteze si sa prezinte, pentru perioada fiscala 2008, Declaratia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET 08), acesta în Declaratia mentionata nu va reflecta venitul obtinut din activitatea de întreprinzator, dat fiind faptul ca venitul respectiv a fost impozitat la cota zero, potrivit art. 15 lit. c) din Codul fiscal.

În acelasi mod se va completa Declaratia data în cazul în care contribuabilul cu statut de persoana fizica pe parcursul perioadei fiscale a beneficiat, în conformitate cu art. 49 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, de scutirea întegrala de plata impozitului pe venit pe un termen de trei perioade fiscale.

 

 

     Sef-adjunct al Inspectoratului                                  Andrian TIMOTIN

 

 

 

  ex.  Jana Cibotaru,

  tel. 823370