>Principala / Serviciul Fiscal de StatIFPS / Obiectivele şi funcţiile organeleor fiscale

Obiectivele şi funcţiile organeleor fiscale

 Sarcina de baza si principiile generale   de organizare a organului fiscal

 

Sarcina de baza a organului fiscal consta în exercitarea controlului asupra respectarii legislatiei fiscale, asupra calcularii corecte, varsarii depline si la timp la buget a sumelor obligatiilor fiscale. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lînga Ministerul Finantelor si fiecare inspectorat fiscal de stat teritorial, fiind subordonat primului:
a) au statut de persoana juridica si sînt finantate de la bugetul de stat;
b) activeaza în temeiul Constitutiei Republicii Moldova, al Codului fiscal si al altor legi, al hotarîrilor Parlamentului, al decretelor Presedintelui Republicii Moldova, al hotarîrilor si ordonantelor Guvernului, al deciziilor în problemele fiscale adoptate de autoritatile administratiei publice locale în limitele competentei.

Ministerul Finantelor exercita dirijarea metodologica a activitatii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat fara ingerinte în activitatea lui si a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale.
          Modul de functionare a organului fiscal, de aprobare a structurii, a personalului scriptic si a fondului de retribuire a muncii precum si modul de atribuire a gradelor de calificare functionarilor ei sînt stabilite în Regulamentul, aprobat de Guvern.

Structura organizatorica a Serviciului Fiscal de Stat se aproba de Guvern, iar raza de activitate a organelor fiscale teritoriale si raza de deservire a contribuabililor - de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lînga Ministerul Finantelor.

 Atributiile organului fiscal

 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat  exercita urmatoarele atributii:
a) efectueaza supravegherea activitatii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale în vederea exercitarii controlului fiscal, asigura crearea si functionarea unui sistem informational unic privind contribuabilii si obligatiile fiscale;
b) controleaza activitatea inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, examineaza scrisorile, cererile si reclamatiile referitoare la actiunile acestora, ia masuri în vederea eficientizarii activitatii lor;
c) emite ordine, instructiuni si alte acte în vederea executarii legislatiei fiscale;
d) organizeaza popularizarea legislatiei fiscale, raspunde la scrisorile, reclamatiile si la alte petitii ale contribuabililor în modul stabilit;
e) efectueaza controale fiscale;
f) organizeaza si efectueaza, dupa caz, executarea silita a obligatiilor fiscale;
g) examineaza contestatii si emite decizii pe marginea lor;
h) exercita controlul asupra respectarii legislatiei fiscale în activitatea organelor vamale si serviciilor de colectare a impozitelor si taxelor locale si prezinta autoritatilor competente propuneri vizÎnd tragerea la raspundere a functionarilor acestor autoritati care au încalcat legislatia fiscala;
i) organizeaza diferite concursuri, cu stimularea din surse bugetare a contribuabililor care, direct sau indirect, si-au adus contributia la îmbunatatirea procesului de administrare fiscala si/sau la majorarea încasarilor la bugetul public national. Organizarea concursurilor se efectueaza în modul stabilit de Guvern;
j) colaboreaza cu autoritati din alte state în baza tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte si activeaza în cadrul organizatiilor internationale de specialitate al caror membru este;
k) prezinta informatii si rapoarte asupra obligatiilor fiscale, inclusiv asupra restantelor, în conformitate cu instructiunile Ministerului Finantelor;
l) deleaga atributii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale;
m) preîntîmpina, depisteaza si curma încalcarile ce tin de repatrierea mijloacelor banesti, a marfurilor si serviciilor provenite din tranzactiile economice externe;
n) exercita alte atributii prevazute de legislatie.


 Inspectoratul fiscal de stat teritorial

 exercita urmatoarele atributii:


a) întreprinde masuri pentru asigurarea stingerii obligatiilor fiscale;
b) popularizeaza legislatia fiscala si examineaza scrisorile, cererile si reclamatiile contribuabililor;
c) asigura evidenta integrala si conforma a contribuabililor si a obligatiilor fiscale, cu exceptia celor administrate de alte organe;
d) efectueaza controale fiscale;
e) efectueaza executarea silita a obligatiilor fiscale;
f) asigura gratuit contribuabilii cu formulare tipizate de dari de seama fiscale, elaborate în conformitate cu instructiunile respective;
g) elibereaza, contra plata, subiectilor impunerii formulare de facturi fiscale, timbre (marci) de acciz în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;
h) sigileaza masinile de casa si de control ale contribuabililor, tine evidenta lor, efectueaza controale privind utilizarea/neutilizarea lor de contribuabili la decontarile în numerar;
i) examineaza contestatii, cereri prealabile si emite decizii asupra lor;
j) exercita alte atributii prevazute de legislatie.

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat îsi exercita atributiile pe întreg teritoriul Republicii Moldova, iar inspectoratul fiscal de stat teritorial poate sa-si exercite atributiile în afara teritoriului stabilit numai cu autorizarea conducerii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.


Drepturile organului fiscal si ale functionarului fiscal

 

 Organul fiscal si functionarul fiscal au dreptul:
a) sa efectueze controale asupra modului în care contribuabilii, organele vamale si serviciile de colectare a impozitelor si taxelor locale, alte persoane respecta legislatia fiscala, sa ceara explicatiile si informatiile de rigoare asupra problemelor identificate în timpul controlului;
b) în procesul controalelor fiscale, sa ceara si sa primeasca gratuit de la orice persoana informatii, date, documente, necesare în exercitarea atributiilor, cu exceptia informatiilor care constituie secret de stat, precum si copiile de pe ele, daca acestea se anexeaza la actul de control;
c) sa efectueze vizite fiscale;
d) sa deschida si sa examineze, sa sigileze, dupa caz, indiferent de locul aflarii lor, încaperile de productie, depozitele, spatiile comerciale si alte locuri cu exceptia domiciliului si resedintei, folosite pentru obtinerea de venituri sau pentru întretinerea obiectelor impozabile, altor obiecte, documentelor;
e) sa aiba acces la sistemul electronic de evidenta contabila al contribuabilului;
f) sa controleze autenticitatea datelor din documentele de evidenta si din darile de seama fiscale ale contribuabilului;
g) sa ridice de la contribuabil documente în cazurile si în modul prevazut de prezentul titlu;
h) sa constate încalcarile legislatiei fiscale si sa aplice masurile prevazute de legislatie;
i) sa porneasca în instantele judecatoresti competente actiuni contra contribuabililor privind:
- anularea unor tranzactii si încasarea la buget a mijloacelor obtinute din aceste tranzactii;
- anularea înregistrarii întreprinderii, organizatiei în cazul încalcarii modului stabilit de fondare a acestora sau al necorespunderii actelor de constituire prevederilor legislatiei si încasarea veniturilor obtinute de acestea;
- lichidarea întreprinderii, organizatiei în temeiurile stabilite de legislatie si încasarea veniturilor obtinute de acestea;
- alte actiuni în conformitate cu legislatia;
j) sa ceara si sa verifice lichidarea încalcarii legislatiei fiscale, sa aplice, dupa caz, masuri de constrîngere;
k) la estimarea obiectelor impozabile si la calcularea impozitelor si taxelor, sa utilizeze metode si surse directe si indirecte;
l) sa primeasca în numerar impozite, taxe, majorari de întîrziere (penalitati) si/sau amenzi;
m) sa efectueze executarea silita a obligatiilor fiscale în modul stabilit de legislatia fiscala;
n) sa sechestreze, în modul stabilit de lege, orice bun, cu exceptia celui care, în conformitate cu prezentul cod si cu alte acte legislative nu este sechestrabil;
o) sa suspende, în modul stabilit de lege, operatiunile la conturile bancare ale contribuabilului, cu exceptia contului de împrumut, a contului provizoriu (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum si a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecti ai activitatii de întreprinzator;
p) sa citeze la organul fiscal contribuabilul, persoana presupusa a fi subiectul impozitarii, persoana cu functie de raspundere a contribuabilului, inclusiv responsabilul de evidenta documentelor referitoare la persoana presupusa a fi subiectul impozitarii pentru a depune marturii, a prezenta documente si informatii în problema de interes pentru organul fiscal, cu exceptia documentelor si informatiilor care, potrivit legii, constituie secret de stat;
r) în procesul determinarii cuantumului impozitelor, taxelor, majorarilor de întîrziere (penalitatilor) si/sau amenzilor ori al perceperii lor, sa solicite de la institutiile financiare (sucursalele sau filialele acestora) prezentarea documentelor referitoare la clientii acestora;
s) sa solicite efectuarea si sa efectueze controale fiscale în alte tari în baza tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte;
t) sa solicite organelor competente din alte state informatii despre activitatea contribuabililor fara acordul acestora din urma;
u) sa prezinte organelor competente din alte state informatii despre relatiile contribuabililor straini cu cei autohtoni fara acordul sau înstiintarea acestora din urma;
v) sa utilizeze dari de seama fiscale, corespondenta cu contribuabilii si informatii ale autoritatilor publice pe suporti electronici si de alt fel, perfectati si protejati conform legislatiei în domeniu;
x) sa foloseasca mijloace de informare în masa pentru popularizarea si respectarea legislatiei fiscale;
y) sa întreprinda alte actiuni prevazute de legislatia fiscala.
 Inspectoratul Fiscal Principal de Stat are dreptul sa instituie posturi fiscale altele decît cele instituite în conformitate cu actele legislative si alte acte normative.
Organul fiscal este în drept sa revoce, sa modifice sau sa suspende, în conditiile legislatiei, actele sale cu caracter normativ si cele cu caracter individual daca ele contravin legislatiei. Actele inspectoratelor fiscale de stat teritoriale care contravin legislatiei pot fi anulate, modificate sau suspendate si de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Cerintele si dispozitiile legale ale functionarului fiscal sînt executorii pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele cu functie de raspundere. Împiedicarea de a-si exercita atributiile, ofensarea, amenintarea, împotrivirea, violentarea, atentarea la viata, la sanatatea si la averea functionarului fiscal, precum si a rudelor lui apropiate, în timpul exercitarii atributiilor sau în legatura cu aceasta atrag raspunderea prevazuta de lege. Functionarul fiscal îsi exercita atributiile privind controlul fiscal la fata locului sau privind executarea silita a obligatiei fiscale în baza unei decizii emise de conducerea organului fiscal.


 Obligatiile organului fiscal si ale functionarului fiscal

 

Organul fiscal si functionarul fiscal au urmatoarele obligatii:
a) sa actioneze în stricta conformitate cu Constitutia Republicii Moldova, cu Codul fiscal si cu alte acte normative;
b) sa trateze cu respect si corectitudine contribuabilul, reprezentantul lui, alti participanti la raporturile fiscale;
c) sa popularizeze legislatia fiscala;
d) sa informeze contribuabilul, în cazurile prevazute de legislatia fiscala sau la solicitarea acestuia, despre drepturile si obligatiile lui;
e) sa informeze contribuabilul, la cerere, despre impozitele si taxele în vigoare, despre modul si termenele lor de achitare si despre actele normative respective;
f) sa asigure gratuit contribuabilul cu formulare tipizate de dare de seama fiscala;
g) sa efectueze, la cererea contribuabilului, compensarea sau perfectarea materialelor pentru restituirea sumelor platite în plus sau a sumelor care, conform legislatiei fiscale, urmeaza a fi restituite;
h) la cererea scrisa a contribuabilului, în care se indica destinatia certificatului, sa elibereze certificate privind lipsa sau existenta restantelor fata de buget si certificate care confirma înregistrarea în calitate de platitor al impozitului pe venit si T.V.A.. Formularul-tip al certificatelor mentionate se elaboreaza de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;
i) în lipsa tratatului international care reglementeaza impozitarea sau include norme care reglementeaza impozitarea, la solicitarea scrisa a nerezidentului sau persoanei împuternicite de el (platitorul venitului), sa elibereze certificatul despre sumele veniturilor obtinute în Republica Moldova si impozitele achitate (retinute). Formularul-tip al certificatului mentionat se elaboreaza de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lînga Ministerul Finantelor;
j) sa primeasca si sa înregistreze cereri, comunicari si alte informatii despre încalcari fiscale si sa le verifice, dupa caz;
k) sa examineze petitiile, cererile si reclamatiile contribuabililor în modul stabilit de lege;
l) sa tina evidenta contribuabililor si a obligatiilor fiscale;
m) sa efectueze controale fiscale si sa întocmeasca actele de rigoare;
n) în cazul depistarii unei încalcari fiscale si neîndeplinirii cerintelor legale ale functionarului fiscal, sa emita decizie privind aplicarea de sanctiuni;
o) sa remita contribuabilului sau reprezentantului acestuia, în termenele prevazute de legislatia fiscala, decizia emisa;
p) sa nu foloseasca situatia de serviciu în interese personale meschine;
r) sa întreprinda si alte actiuni prevazute de legislatia fiscala.


 Ridicarea documentelor

 Documentele se ridica în cazurile:
a) necesitatii de a proba prin documente încalcarea fiscala;
b) probabilitatii disparitiei acestora;
c) în alte cazuri expres prevazute de legislatia fiscala.
Functionarii fiscali ridica documentele indiferent de apartenenta si de locul aflarii lor, asigurînd pastrarea lor în organul fiscal. Ridicarea documentelor se efectueaza în prezenta persoanei de la care acestea se ridica, iar daca ea lipseste sau refuza sa participe la procedura de ridicare, în prezenta a doi martori asistenti.  Asupra cazului de ridicare a documentelor se întocmeste un proces-verbal, în care se indica:
a) data si locul întocmirii;
b) functia, numele si prenumele functionarului fiscal si ale persoanei de la care se ridica documentele;
c) date despre proprietar sau posesor;
d) lista documentelor ridicate;
e) timpul si motivul ridicarii;
f) numele, prenumele, adresa martorilor asistenti, dupa caz.
Procesul-verbal este semnat de persoana care l-a întocmit si de persoana de la care s-au ridicat documentele ori de martorii asistenti. Daca persoana de la care se ridica documentele refuza sa semneze procesul-verbal, în el se va consemna refuzul. Documentele ridicate, dupa utilizare, sînt restituite persoanei de la care au fost ridicate sau, în lipsa acesteia, persoanei care o înlocuieste.

Postul fiscal

 

Postul fiscal se creeaza de organul fiscal în scopul prevenirii si depistarii cazurilor de încalcare fiscala, inclusiv a cazurilor de eschivare de la stingerea obligatiilor fiscale, precum si în scopul exercitarii altor atributii de administrare fiscala. Posturile fiscale pot fi stationare si mobile. Postul fiscal stationar este amplasat într-un loc stabil si special amenajat, unde îsi exercita atributiile. Postul fiscal mobil, asigurat cu mijloace tehnice, inclusiv de transport, se deplaseaza, dupa caz, în raza teritoriului controlat. Postul fiscal este constituit din cel putin un functionar fiscal si, în functie de caz si de modul efectuarii controlului, din colaboratori ai organelor afacerilor interne sau ai unui alt organ. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în comun cu organele de resort, hotaraste asupra instituirii posturilor fiscale, stabileste tipul si locul de amplasare, aproba regulamentul lor. În cazul crearii de posturi fiscale în locuri publice, decizia este coordonata cu organul executiv al administratiei publice locale. În cazul crearii de posturi fiscale pe teritoriul unui agent economic, acesta este obligat sa asigure personalului lor accesul si conditiile necesare exercitarii atributiilor.

Colaborarea organului fiscal cu autoritatile publice

 

              Autoritatile publice prezinta organului fiscal datele si materialele necesare îndeplinirii atributiilor ei, cu exceptia datelor a caror prezentare este expres interzisa prin lege. Autoritatile administratiei publice centrale si locale deleaga persoane cu functie de raspundere pentru a acorda asistenta organului fiscal în îndeplinirea atributiilor ei. Decizia privind delegarea persoanei cu functie de raspundere se adopta în termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii de catre organul fiscal, cu exceptia cazurilor de urgenta. La cererea organelor de drept, organul fiscal acorda asistenta la determinarea obligatiilor fiscale în cadrul proceselor penale, precum si la judecarea cazurilor de încalcare a legislatiei fiscale.

            Organul fiscal colaboreaza cu alte autoritati publice, în limita atributiilor prevazute de legislatia fiscala, si elaboreaza indicatii metodice în domeniul administrarii impozitelor si taxelor locale, conform legislatiei în vigoare. Organul fiscal decide în mod autonom asupra programului de activitate. Controalele si alte actiuni ale lui nu pot fi sistate decît de organele abilitate cu acest drept în temeiul legislatiei.

Selectarea, încadrarea si concedierea functionarilor fiscali

 

               Functionarii fiscali sînt selectati, indiferent de rasa, nationalitate, origine etnica, sex, confesiune, din rîndurile cetatenilor Republicii Moldova care domiciliaza pe teritoriul ei, au studiile corespunzatoare, sînt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei si nu cad sub incidenta restrictiilor prevazute de Legea serviciului public. Încadrarea în organul fiscal se face în conformitate cu legislatia privind serviciul public si legislatia muncii.
             Persoanele încadrate în organul fiscal în calitate de functionar fiscal depun juramîntul în conformitate cu Legea serviciului public si sînt supuse înregistrarii dactiloscopice de stat obligatorii, în conformitate cu legislatia. Functionarii fiscali au dreptul sa poarte în exercitiul functiunii uniforma, eliberata gratuit, cu însemnele gradului de calificare respectiv, conform modelului si normelor stabilite de Guvern. Functionarilor fiscali, ca o confirmare a împuternicirilor lor, li se elibereaza legitimatii, al caror model si mod de eliberare sînt stabilite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Functionarul fiscal în exercitiul functiunii este reprezentant al puterii de stat si se afla sub ocrotirea statului. Transferul, concedierea, aplicarea de masuri disciplinare functionarului fiscal tin de competenta autoritatii care l- a încadrat si se efectueaza în conformitate cu legislatia. Functionarului fiscal îi este interzis sa desfasoare în cumul o alta activitate remunerata (în afara de activitatea stiintifica, didactica si de creatie) si sa fie împuternicit al unui tert în organul fiscal.  


Gradele de calificare ale functionarilor fiscali

Pentru functionarii fiscali se instituie urmatoarele grade de calificare:
consilier principal de stat în serviciul fiscal;
consilier de stat de gradul I în serviciul fiscal;
consilier de stat de gradul II în serviciul fiscal;
consilier de stat de gradul III în serviciul fiscal;
inspector de gradul I în serviciul fiscal;
inspector de gradul II în serviciul fiscal;
inspector de gradul III în serviciul fiscal;
 Gradele de calificare ale functionarilor fiscali se egaleaza cu gradele de calificare prevazute de Legea serviciului public în ordinea stabilita de Guvern.
Modul de conferire a gradelor de calificare si cuantumul suplimentelor pentru ele se stabilesc în Regulamentul Serviciului Fiscal de Stat, aprobat de Guvern. Conferirea gradului se consemneaza în carnetul de munca.


 Apararea drepturilor si intereselor   functionarilor fiscali

 

              Drepturile si interesele functionarilor fiscali sînt aparate conform Legii privind protectia muncii si Codului fiscal. Pentru pierderile suportate în legatura cu îndeplinirea atributiilor în organul fiscal, se acorda urmatoarele despagubiri:
a) în caz de deces al functionarului fiscal, familiei acestuia sau persoanelor întretinute de el li se plateste de la bugetul de stat un ajutor unic, echivalent cu 10 salarii anuale, calculat în functie de salariul din ultimul an calendaristic de activitate al decedatului;
b) în cazul unor leziuni corporale care exclud posibilitatea functionarului fiscal de a exercita în continuare profesia, se plateste de la bugetul de stat un ajutor unic, fata de suma calculata conform lit.a) în proportie de:
60 % - invalizilor de gradul I;
40 % - invalizilor de gradul II;
20 % - invalizilor de gradul III.
 Persoanele ale caror actiuni au cauzat functionarului fiscal decesul ori leziuni corporale sau au contribuit la ele restituie la bugetul de stat sumele platite conform alin.(2). Prejudiciul cauzat bunurilor functionarului fiscal în legatura cu exercitarea atributiilor în organul fiscal se repara pe deplin de la bugetul de stat, suma reparatorie fiind încasata ulterior de la persoanele vinovate.


Asigurarea materiala si sociala a functionarului fiscal

 

 Functionarul fiscal în exercitarea atributiilor este asigurat cu mijloace de transport, tehnice si alte mijloace necesare îndeplinirii obligatiilor de serviciu. Asistenta sociala si asigurarea cu pensie a functionarului fiscal se efectueaza în modul stabilit de legislatie. Pot fi prevazute, conform legislatiei, si alte masuri de asigurare materiala si de acordare a asistentei sociale personalului organului fiscal.


Raspunderea functionarului fiscal.

Dreptul de a contesta actiunile lui

 

Pentru actiuni ilegale, functionarul fiscal poarta raspunderea prevazuta de legislatie. Prejudiciul cauzat de functionarul fiscal prin actiune ilegala urmeaza sa fie reparat în modul prevazut de legislatie. Decizia organului fiscal si actiunea functionarului fiscal pot fi contestate de contribuabil în modul prevazut de Codul fiscal si de alte acte normative.