>Principala / Serviciul Fiscal de Stat / Codul Etic

Codul Etic

 

Anexa nr. 1

Aprobat prin Ordinul Inspectoratului

Fiscal Principal de Stat

nr. 357   din 28 mai  2012

 

 

SERVICIUL FISCAL DE STAT

 

INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT

DE PE LÎNGA MINISTERUL FINANTELOR

AL REPUBLICII MOLDOVA

 

CODUL DE CONDUITA

AL FUNCTIONARULUI

FISCAL

 

Chisinau 2012

 

SUMAR

 

1.      Introducere…..............................................................................................3

2.      Dispozitii generale......................................................................................3

3.      Principiile si normele fundamentale de conduita a functionarului fiscal…3

3.1. Principiile de conduita a functionarului fiscal……………………..…...3

3.2. Normele de conduita a functionarului fiscal ..………………………….4

4 .  Obligatiile si responsabilitatea functionarului fiscal.................  ....................4

4.1. Obligatiile functionarului fiscal...............................................................4

4.2. Responsabilitatea functionarului fiscal....................................................5

5.  Restrictii si exigente..................................................................................5

5.1. Restrictii fata de functionarul fiscal.........................................................5

5.2. Exigente speciale fata de functionarul fiscal...........................................6

6.  Juramîntul....................................................................................................7

7.  Cadouri si avantaje………………...............................................................7

8.  Relatiile de serviciu dintre conducator si subaltern. Relatiile de serviciu

      dintre functionarii fiscali si contribuabili.………………..…......................7

8.1. Relatiile de serviciu dintre conducator si subaltern.................................7

8.2. Relatiile de serviciu dintre functionarii fiscali si contribuabili………...8

9. Conduita în cadrul relatiilor internationale…………………………………...8

10.  Reclamatiile. Hartuirea. Solutionarea conflictelor etice..........................9

10.1. Reclamatiile...........................................................................................9

10.2. Hartuirea............................................................................... ................9

10.3. Solutionarea conflictelor etice...............................................................9

11.   Conflictul de interese si masurile de protectie…………………………10

11.1. Conflictul de interese………………………………………………...10

11.2. Masurile de protectie…………………………………………………10

12.   Încalcarea regulilor de conduita…..........................................................10

13.   Tinuta vestimentara……………………………………………………..11

14.  Rigori de conduita privind convorbirile telefonice..................................11

15.  Consumul de alcool si fumatul.................................................................11

16.  Dispozitii finale..........................................................................................11

 

  1. Introducere

Constitutia Republicii Moldova cert consfinteste ca cetatenii, carora le sunt încredintate functii publice, au obligatiunea si raspund de exercitarea cu credinta a atributiilor ce le revin si în conformitate cu legislatia, depun juramîntul.

Indiferent de treapta ierarhica a functionarului fiscal, acesta trebuie sa se calauzeasca în exercitiul functiunii de urmatoarele principii: legalitate, impartialitate, independenta, profesionalism, loialitate. Functionarul fiscal supravegheaza respectarea legislatiei de catre contribuabili, administreaza acumularea veniturilor la buget, presteaza servicii persoanelor fizice si juridice etc., iar în aceste conditii orice functionar trebuie sa dea dovada de perseverenta, capabilitate, inteligenta si daruire de sine, va respecta standardele corespunzatoare de comportament etic al functionarului fiscal.

Autoritatea publica asigura faptul ca angajatii acesteia cunosc standardele corespunzatoare de comportament etic al functionarilor fiscali, inclusiv regulamentele cu privire la prevenirea fraudelor si coruptiei, precum si raportarea fraudelor si neregularitatilor. Totodata, remite recomandari suplimentare cu referire la problemele de ordin etic, care ar putea fi generate de activitatea specifica a autoritatii.

2.      Dispozitii generale

 

      Codul de conduita a functionarului fiscal (denumit în continuare Cod) este elaborat conform Constitutiei Republicii Moldova, Codului fiscal, Legii cu privire la functia publica si statutul functionarului public, Codului muncii, Codului de conduita a functionarului public, Regulamentului cu privire la modul de functionare a organelor Serviciului Fiscal de Stat si ordinului Ministerului Finantelor nr.51 din 23 iunie 2009 cu privire la aprobarea Standardelor nationale de control intern în sectorul public,

Codul are drept scop stabilirea unor norme de conduita pentru functionarii fiscali si informarea contribuabililor cu privire la conduita pe care trebuie sa o adopte functionarul fiscal în vederea oferirii unor servicii publice de calitate; asigurarea unei administrari mai bune întru realizarea interesului public; contribuirea la prevenirea si eliminarea coruptiei din administratia publica si crearea unui climat de încredere între functionarii fiscali si contribuabili.

Normele de conduita prevazute de Cod sînt obligatorii pentru toti functionarii fiscali.

Orice încalcare a Codului constituie abatere disciplinara careia i se aplica prevederile legislatiei privind functia publica si statutul functionarului public.

 

3.      Principiile si normele de conduita a functionarului fiscal

 

   3.1.Principiile de conduita a functionarului fiscal

 

În exercitarea functiei publice functionarul fiscal se calauzeste de urmatoarele principii:

a) legalitate;

b) impartialitate;

c) independenta;

d) profesionalism;

e) loialitate.

Legalitatea – functionarul fiscal este obligat sa respecte strict Constitutia Republicii Moldova, alte acte legislative si normative în vigoare, care reglementeaza domeniul de administrare fiscala si serviciului public fara a depasi normele legale, disciplina de munca si atributiile de serviciu.

Functionarul fiscal care considera ca i se cere sau ca este fortat sa actioneze ilegal sau în contradictie cu normele de conduita va comunica acest fapt conducatorilor sai.

Impartialitatea - Functionarul fiscal este obligat sa ia decizii si sa întreprinda actiuni în mod impartial, nediscriminatoriu si echitabil, fara a acorda prioritate unor persoane sau grupuri în functie de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, opinie, apartenenta politica, avere sau origine sociala.

Functionarul fiscal trebuie sa aiba un comportament bazat pe respect, exigenta, corectitudine si amabilitate în relatiile sale cu contribuabilii, precum si în relatiile cu conducatorii, colegii si subordonatii.

Functionarul fiscal nu trebuie sa determine persoanele fizice sau juridice, inclusiv alti functionari publici, sa adopte comportamente ilegale, folosindu-se de pozitia sa oficiala.

Independenta - Apartenenta politica a functionarului fiscal nu trebuie sa influenteze comportamentul si deciziile acestuia, precum si politicile, deciziile si actiunile autoritatilor publice.

 În exercitarea functiei ce îi revine, functionarului fiscal îi este interzis:

a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice si a altor organizatii social-politice;

b) sa foloseasca resursele administrative pentru sustinerea concurentilor electorali;

c) sa afiseze, în incinta autoritatilor publice, însemne sau obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora;

d) sa faca propaganda în favoarea oricarui partid;

e) sa creeze sau sa contribuie la crearea unor subdiviziuni ale partidelor politice în cadrul autoritatilor publice.  

Profesionalismul -  Functionarul fiscal are obligatia sa-si îndeplineasca atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, promptitudine si corectitudine.

Functionarul fiscal este responsabil pentru îndeplinirea atributiilor sale de serviciu fata de conducatorul sau nemijlocit, fata de conducatorul ierarhic superior si fata de autoritatea publica.

 Loialitatea -  Functionarul fiscal este obligat sa serveasca cu buna-credinta autoritatea publica în care activeaza, precum si interesele legitime ale cetatenilor.

 Functionarul fiscal are obligatia sa se abtina de la orice act sau fapta care poate prejudicia imaginea, prestigiul sau interesele legale ale autoritatii publice.

 

3.2. Normele de conduita a functionarului fiscal

Accesul la informatie

Functionarul fiscal, potrivit atributiilor ce îi revin si conform legislatiei privind accesul la informatie, este obligat:

a) sa asigure informarea activa, corecta si la timp a cetatenilor asupra chestiunilor de interes public;

b) sa asigure accesul liber la informatie;

c) sa respecte termenele prevazute de lege privind furnizarea informatiei.

Functionarul fiscal este obligat sa respecte limitarile accesului la informatie, în conditiile legii, în scopul protejarii informatiei confidentiale, a vietii private a persoanelor si a securitatii nationale, precum si sa asigure protectia informatiilor detinute fata de accesul, modificarea sau distrugerea lor nesanctionate.

Comunicarea cu mijloacele de informare în masa în numele autoritatii publice este realizata numai de catre functionarul fiscal abilitat cu acest drept.

 

4.      Obligatiile si responsabilitatea functionarului fiscal

 

4.1. Obligatiile functionarului fiscal

Obligatiile fundamentale ale functionarului fiscal sunt reglementate de prevederile art.136 al Codului fiscal, si art. art. 22-24 ale Legii cu privire la functia publica si statutul functionarului public. În afara de actele legislative mentionate mai sus, functionarii fiscali vor respecta obligatiile stipulate în Regulamentul cu privire la modul de functionare a organelor Serviciului Fiscal de Stat, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1736 din 31 decembrie 2002 (cu modificarile ulterioare) si cele prevazute în Regulamentele interne ale organelor fiscale.

Functionarul fiscal este obligat:

a) sa asigure protectia proprietatii publice si sa evite orice prejudiciere a acesteia;

b) sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinînd autoritatii publice, numai în scopul desfasurarii activitatilor aferente functiei publice detinute;

c) sa asigure, potrivit atributiilor ce îi revin, folosirea eficienta si conform destinatiei a banilor publici.

d) sa prezinte în modul stabilit de lege declaratie cu privire la venituri si proprietate si declaratie de interese personale si sa respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese. Refuzul de a prezenta declaratiile sau prezentarea de date eronate are ca efect încetarea activitatii angajatului în organele Serviciului Fiscal de Stat.

Functionarului fiscal îi este interzis sa utilizeze bunurile autoritatii publice pentru a desfasura activitati publicistice, didactice, de cercetare sau alte activitati neinterzise de lege în interes personal.

 

4.2. Responsabilitatea functionarului fiscal

 

Functionarul fiscal pentru actiuni ilegale poarta raspundere disciplinara, materiala, administrativa conform prevederilor legislatiei în vigoare.

Prejudiciul cauzat de functionarul fiscal prin actiuni ilegale urmeaza sa fie reparat în modul prevazut de legislatie.

Managementul financiar si control într-o masura oarecare este responsabilitatea fiecarui functionar fiscal din autoritatea respectiva si, prin urmare, trebuie sa  constituie o parte explicita sau implicita a fisei postului a fiecarei persoane. Practic toti angajatii genereaza informatii care sunt utilizate în cadrul sistemului Managementului financiar si control sau întreprind alte actiuni necesare pentru a realiza activitatile de control.  

Sanctiunile disciplinare si modul lor de aplicare se stabilesc în conformitate cu legislatia muncii, Codul fiscal si Legea cu privire la functia publica si statutul functionarului public.

Daca actiunile functionarului fiscal, legate de îndeplinirea obligatiilor de serviciu întrunesc elementele componente ale infractiunii, conducatorul organului fiscal este obligat sa prezinte materialele respective organelor de cercetare penala si, în baza deciziei acestora, sa-i suspende raporturile de serviciu.

Durata suspendarii raporturilor de serviciu nu poate depasi termenele stabilite de legislatie pentru urmarire penala sau judecare a cauzei.

Daca în rezultatul urmaririi penale se constata ca decizia de suspendare a raporturilor de serviciu nu este legitima, ea se anuleaza, iar functionarului public i se plateste salariul mediu lunar pentru întreaga perioada de suspendare.

 

  1. Restrictii si exigente

 

5.1. Restrictii fata de functionarul fiscal

Articolele 25-27 din Legea cu privire la functia publica si statutul functionarului public stipuleaza urmatoarele restrictii pentru functionarul public care sînt obligatorii si pentru functionarul fiscal.

1.Nu poate ocupa o functie publica persoana care:

a) nu detine cetatenia Republicii Moldova;

b) nu poseda limba de stat si limbile oficiale de comunicare interetnica vorbite în teritoriul respectivîn limitele stabilite de lege;

c) nu are capacitate deplina de exercitiu;

d) a împlinit vîrsta necesara obtinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrsta;

e) nu are studiile necesare prevazute pentru functia publica respectiva;

f) este considerata, prin hotarîre judecatoreasca, incapabila sau cu o capacitate de exercitiu restrînsa;

g) are antecedente penale rezultate din infractiuni intentionate ce nu au fost ridicate sau stinse în modul stabilit de lege;

 

 

h) nu este apta, din punct de vedere medical, pentru exercitarea functiei, conform certificatului medical de sanatate, daca pentru functia respectiva sunt stabilite cerinte speciale fata de sanatatea persoanelor în cauza.

            Functionarul fiscal nu poate ocupa o functie în subordinea nemijlocita a unei rude directe (parinte, frate, sora fiu, fiica) sau a unei rude prin afinitate (sot/sotie, parinte, frate si sora a sotului/sotiei) în cadrul aceleiasi autoritati publice. În cazul în care sunt încalcate aceste restrictii, functionarul fiscal este transferat într-o functie care ar exclude o astfel de subordonare, iar daca transferul este imposibil, unul este concediat la decizia organului ierarhic superior.

            Functionarul fiscal nu are dreptul:

            a) sa detina doua functii în acelasi timp sau sa cumuleze o alta munca prin contract sau acord, în întreprinderi straine sau întreprinderi si organizatii mixte, în întreprinderi, institutii si organizatii cu orice forma de organizare juridica si în asociatii obstesti, a caror activitate este controlata, subordonata sau în anumite privinte este de competenta organului fiscal în care el este angajat, cu exceptia activitatilor stiintifice, didactice si de creatie. Activitatea stiintifica, didactica, de creatie, inclusiv publicarea articolelor în publicatiile periodice de specialitate autohtone cît si de peste hotare, se cumuleaza în afara orelor de lucru sau cu permisiunea conducerii în timpul orelor de lucru. Modul de cumulare a acestor activitati cu functia publica se stabileste de Guvern.

La publicarea articolelor si consultatiilor pe paginile publicatiilor periodice colaboratorii Serviciului Fiscal de Stat nu vor indica functia detinuta în cadrul fiscului si gradul de calificare, ci doar calificarea profesionala, gradul stiintific, etc., dupa caz;

            b) sa fie împuternicit a unor terte persoane în organul fiscal în care este angajat;

            c) sa desfasoare nemijlocit activitatea de întreprinzator ori sa înlesneasca, în virtutea functiei sale, activitatea de întreprinzator a persoanelor fizice si juridice în schimbul unor recompense, servicii, înlesniri;

            d) sa aiba conturi nedeclarate în bancile din strainatate;

            e) sa plece în delegatie peste hotare din contul persoanelor fizice si juridice, cu exceptia deplasarilor de serviciu, prevazute în acordurile internationale la care Republica Moldova este parte sau conform întelegerilor dintre autoritatile publice ale Republicii Moldova si organele respective din alte state;

            f) sa participe la grevele care deregleaza functionarea autoritatii publice respective, de a carei activitate depinde asigurarea societatii cu bunuri si servicii de importanta vitala.

            Functionarul fiscal, antrenat în una din activitatile enumerate se avertizeaza de conducatorul autoritatii publice ca sa abandoneze activitatea. Daca dupa expirarea unei luni de la data avertizarii functionarul nu abandoneaza activitatea, este concediat din functia publica.

            Functionarul fiscal concediat (demisionat) nu poate reprezenta (în perioada de cel putin 5 ani) interesele persoanelor fizice si juridice în probleme care au constituit obiectul activitatii lui de serviciu si sunt considerate prin lege ca fiind secret fiscal sau alt secret ocrotit de lege.

 

 

5.2. Exigente speciale fata de functionarul fiscal

 

            La încadrarea în serviciul fiscal si ulterior în fiecare an, functionarul fiscal este obligat sa prezinte în modul stabilit de lege  declaratie pe venituri si proprietate si declaratie de interese personale. Declaratia trebuie sa cuprinda si bunurile care apartin sotiei (sotului), precum si copiilor minori.

            Refuzul de a prezenta declaratia sau prezentarea de date eronate are ca efect încetarea activitatii angajatului în organele Serviciului Fiscal de Stat.

Functionarul fiscal înregistrat în calitate de candidat la alegerile în autoritatile publice participa la campania electorala conform legislatiei în vigoare.

 

  

  1. Juramîntul

 

Conform prevederilor art. 32 din Legea cu privire la functia publica si statutul functionarului public, functionarii fiscali depun urmatorul juramînt:

„Jur solemn sa respect Constitutia Republicii Moldova, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, sa apar suveranitatea, independenta  si integritatea teritoriala a Republicii Moldova, sa execut în mod obiectiv si impartial legile tarii, sa îndeplinesc constiincios obligatiile ce îmi revin în exercitarea functiei publice si sa respect normele de conduita profesionala”.

Juramîntul se depune o singura data, dupa îndeplinirea conditiilor specificate la art. 31 alin. (5) lit. a) din legea sus-mentionata, în termen de 10 zile de la confirmarea în functia publica, în prezenta conducatorului autoritatii publice respective si în fata simbolurilor de stat.

Functionarul fiscal semneaza textul juramîntului, care se pastreaza în dosarul sau personal.

Refuzul depunerii juramîntului are ca efect destituirea functionarului din functia publica

La trecerea în serviciul unei alte autoritati publice, indiferent de motiv, functionarul public nu va mai depune juramîntul.

7. Cadouri si avantaje

 Functionarului fiscal îi este interzis sa solicite sau sa accepte cadouri, servicii, favoruri sau alte avantaje care îi sînt destinate personal sau familiei, rudelor, prietenilor, persoanelor fizice sau juridice cu care are sau a avut relatii de afaceri sau de natura politica, care îi pot influenta corectitudinea în exercitarea functiei publice detinute sau pot fi considerate drept recompensa în raport cu atributiile sale de serviciu. Acest fapt îl poate compromite pe el însusi si în general activitatea Serviciului Fiscal de Stat.

Functionarul fiscal poate accepta, conform normelor de politete si de ospitalitate unanim recunoscute, semne de atentie si suvenire simbolice a caror valoare nu depaseste un salariu minim pe tara, stabilit prin hotarîre de Guvern.

Cadourile acceptate cu încalcarea dispozitiilor alin.(2) se transmit în gestiunea autoritatii publice respective în modul prevazut de lege.

Daca functionarului public i se propune un avantaj necuvenit, el trebuie sa ia masurile necesare pentru a-si asigura protectia:

a) sa refuze avantajul necuvenit; acesta nu trebuie acceptat pentru a fi folosit ca proba;

b) sa încerce sa identifice persoana care i-a facut propunerea;

c) sa-si asigure martori, de exemplu, colegii de serviciu;

d) sa înscrie detaliat aceste actiuni într-un registru oficial special;

e) sa raporteze imediat aceasta tentativa superiorului sau ori, direct, autoritatilor competente;

f) sa-si desfasoare activitatea în mod normal, în special cea pentru care i s-a oferit avantajul necuvenit.

8 . Relatiile de serviciu dintre conducator si subaltern. Relatiile de serviciu dintre functionarii fiscali si contribuabili.

 

8.1. Relatiile de serviciu dintre conducator si subaltern

Etica si integritatea sunt doua concepte distincte, care trebuie întelese clar.

Etica tine de codificarea unor standarde care stabilesc normele de conduita morala ce trebuie sa fie aplicate atît în general, cît si în relatie cu activitatile specifice ale entitatii publice.

Integritatea presupune comportamentul în ansamblu al tuturor angajatilor din cadrul unei entitati atunci cînd acestea desfasoara anumite activitati specifice sau în procesul luarii deciziilor în conformitate cu standardele etice stabilite.

Functionarul fiscal nu poate avea un comportament integru daca nu cunoaste clar standardele etice ce trebuie aplicate.      

Este necesar ca un conducator sa posede un comportament care sa conduca la o dirijare bazata pe încredere. Modelul de încredere poate mobiliza activitatea subalternilor la un randament mai înalt. Conducatorul trebuie sa observe capacitatile subalternilor si sa le aprecieze ca atare, antrenîndu-i la solutionarea problemelor, încurajîndu-i, inspirîndu-le încrederea în sine si în viitor. Orice conducator este pus în situatia de a-si critica subalternii, si deci este obligat sa intervina atunci cînd unul sau mai multi subalterni au gresit, aducînd prejudicii institutiei.

Conducatorul si subalternii trebuie sa detina un nivel corespunzator de integritate personala si profesionala si sa constientizeze importanta activitatii pe care o desfasoara.

În astfel de împrejurari interventia critica trebuie sa fie constructiva. Chiar si controlul ordinar pe care îl exercita conducatorul trebuie sa fie facut cu mult calm, pentru a fi eficient, tinîndu-se cont de faptul ca “judecata”, la care se apeleaza, trebuie sa aiba acelasi principiu pentru toti, fara favoritisme.

Un aspect principial îl constituie faptul de a nu critica functionarii fara a le sugera si modalitatile prin care acestea sa-si corecteze propriile greseli. O discutie cu un continut analitic va avea succes în cazul cînd nu se va recurge la factorii de constrîngere.

Angajatii trebuie sa înteleaga rolul pe care îl au în sistemul Managementului Financiar si Control precum si legatura între activitatile lor si activitatile celorlalti angajati. Ei vor avea un mijloc de comunicare a informatiilor semnificative superiorilor.

Toti angajatii trebuie sa fie responsabili de informarea superiorilor despre problemele aferente operatiunilor, cazurile de nerespectare a Codului etic si a altor încalcari sau actiuni ilegale.    

La rîndul sau, functionarul fiscal, desfasurîndu-si activitatea în conditii legale si în limitele atributiilor sale de serviciu, în cazul în care i se încredinteaza o însarcinare contrara prevederilor legale, este obligat sa informeze seful sau direct, iar daca însarcinarea ramîne în vigoare, sa se adreseze conducerii inspectoratului fiscal. Raspunderea pentru efectele executarii unei însarcinari ilegale o poarta persoana cu functie de raspundere care a aprobat executarea ei.

 

8.2. Relatiile de serviciu dintre functionarii fiscali si contribuabili.

            În relatiile dintre contribuabili si  functionarii fiscali ultimii sunt obligati:

            a) sa dea dovada de politete, respect, disponibilitate fata de problemele cu care se confrunta contribuabilii si sa considere contribuabilul nu doar ca pe un platitor de impozite si taxe ci si ca pe un partener egal, avînd drepturi si obligatii clar stabilite prin lege;

            b) sa acorde importanta si timpul necesar discutiilor cu contribuabilii sau cu cei desemnati legal în acest sens, pentru a fundamenta constatarile pe baza tuturor argumentelor contribuabilului;

            c) sa acorde contribuabilului o perioada rezonabila de timp pentru a furniza orice informatii, cu exceptia situatiilor în care documentele trebuie puse imediat la dispozitie;

            d) sa solicite contribuabilului sa clarifice aspectele pentru care considera ca sunt necesare informatii suplimentare;

            e) sa-si formuleze si exprime independent opinia fata de contribuabil si sa se pronunte cu sinceritate, concis, exprimîndu-si, daca este cazul, rezervele fata de argumentele contribuabilului;

            f) sa asigure egalitatea de tratament si sa nu faca discriminare pe criterii de nationalitate, sex, origine, rasa, etnie, vîrsta, religie sau convingeri politice;

            g) sa dea dovada de seriozitate, profesionalism si respect fata de persoanele cu care intra în relatii de serviciu;

            h) sa dea dovada de operativitate în exercitarea atributiilor de serviciu evitînd sa prelungeasca în mod inutil perioada de desfasurare a controlului;

            i) sa motiveze în scris deciziile luate.

           

9. Conduita în cadrul relatiilor internationale

 

În cadrul relatiilor internationale, functionarul fiscal care reprezinta Serviciul Fiscal de Stat este obligat sa aiba o conduita care sa nu prejudicieze imaginea tarii si a autoritatii publice pe care le reprezinta.

 Functionarul public aflat în deplasare de serviciu este obligat sa aiba un comportament corespunzator regulilor de protocol si sa respecte legile tarii gazda.

 În relatiile cu reprezentantii altor state, functionarului public îi este interzis sa exprime opinii personale privind aspectele nationale sau disputele internationale.      

     10.  Reclamatiile. Hartuirea. Solutionarea conflictelor etice

 

10.1. Reclamatiile

Daca exista o reclamatie cu privire la transfer, permutare sau de alta natura, problema urmeaza a fi abordata cu seful direct al functionarului.

Initial, problema în cauza poate fi discutata în mod verbal cu seful nemijlocit al angajatului, iar daca reclamatia nu a fost satisfacuta prin discutia verbala, aceasta urmeaza a fi înaintata în scris. Daca totusi problema nu s-a rezolvat nici dupa aceasta, reclamatia se va depune la seful superior celui dintîi si în mod ierarhic, pîna la conducerea de vîrf a organului fiscal.

Toate reclamatiile vor fi ascultate cu întelegere si seriozitate, fiind examinate imediat si cu minutiozitate. În rezultatul examinarii reclamatiilor, fata de persoanele vinovate se vor aplica masurile de rigoare.

 

10.2. Hartuirea

 

Conducerea autoritatii fiscale nu va tolera nici o forma de hartuire. Toate declaratiile de hartuire vor fi investigate promt si obiectiv. Hartuirea este o ofensa disciplinara. Toate reclamatiile facute verbal sau oficial vor fi examinate în mod confidential.

În esenta sa, hartuirea este un comportament inacceptabil si ofensiv bazat pe sexul sau rasa persoanei.

Modalitati de hartuire sexuala (pot fi aplicate în egala masura la femei si barbati):

- atentie sexuala inutila;

- sugestii de planul: favorul sexual va ajuta la avansarea în post si respectiv refuzul va stopa avansarea în post;

- insulte sau derîderi (bataie de joc) de natura sexuala;

- comportamentul indecent, familiar, sugestiv;

- raspîndirea materialelor cu caracter sugestiv – sexual, inclusiv posta electronica.

Exemple de hartuire rasiala.

- amenintari verbale sau fizice;

- glume sau remarci de caracter rasist;

- raspîndirea materialelor cu caracter de ofensa rasiala;

- izolarea sau nedorinta de a coopera.

Sefii de orice nivel sunt responsabili de asigurarea politicii organului fiscal în acest aspect.

Seful urmeaza sa întreprinda actiuni de prevenire a cazurilor de hartuire, precum si actiuni promte pentru contracararea comportamentului inacceptabil în momentul de depistare. Seful urmeaza sa actioneze în mod adecvat.

Conducerea organului fiscal trebuie sa constientizeze ca a depune o reclamatie în legatura cu delictul de hartuire reprezinta un lucru destul de dificil pentru cel ce o depune. Persoana ce depune reclamatia urmeaza sa fie tratata cu politete si cu sensibilitate.

 

10.3. Solutionarea conflictelor etice

 

În procesul desfasurarii activitatii profesionale functionarii fiscali se confrunta cu situatii care pot determina aparitia unor conflicte etice. Asemenea conflicte pot aparea într-o varietate de forme, de la o dilema relativ neînsemnata la cazuri extreme de frauda si activitati ilicite similare. Functionarii fiscali trebuie sa fie în permanenta vigilenti si atenti la factorii care pot determina conflictele etice. Divergenta de opinii dintre un functionar fiscal si o alta parte nu constituie, în sine, o problema de etica. Totusi, faptele si circumstantele în fiecare caz concret trebuie sa fie examinate de catre partile implicate.

Exista posibilitatea influentei anumitor factori, care apar în cazurile, cînd responsabilitatile functionarilor fiscali pot intra în contradictie cu solicitarile interne sau externe. Prin urmare:

- poate exista pericolul de exercitare de presiuni din partea unui conducator, sau a persoanei cu functie de raspundere; la aparitia presiunii de asemenea pot conduce relatiile de rudenie sau personale;

- functionarului fiscal i se poate solicita sa actioneze contrar atributiilor profesionale;

- pot aparea contradictii între conducerea functionarului fiscal si cerintele prezentului Cod;

- aparitia conflictului de interese de asemenea este posibila la publicarea informatiei eronate, care poate fi în avantajul contribuabilului si de care, totodata, poate sau nu beneficia functionarul fiscal.

În asemenea cazuri este necesar de a descuraja relatiile sau interesele care pot afecta sau ameninta onestitatea functionarului fiscal, iar în sustinerea acestuia trebuie sa intervina conducerea organului fiscal si a subdiviziunii în care acesta activeaza.

La aplicarea normelor de conduita profesionala functionarii fiscali se pot confrunta cu problemele identificarii comportamentului lipsit de etica sau solutionarii conflictelor etice. La examinarea problemelor importante de etica functionarii fiscali trebuie sa respecte politica existenta a organizatiei ierarhic superioare, îndreptata spre solutionarea unor astfel de conflicte.

Orice functionar fiscal aflat la un post de conducere trebuie sa depuna eforturi pentru a asigura elaborarea si implementarea în cadrul organizatiei sale a politicii privind solutionarea conflictelor etice.

 

11. Conflictul de interese si masurile de protectie

11.1. Conflictul de interese

Conflict de interese – situatie în care persoana  care detine o functie publica trebuie sa ia o decizie sau sa participe la luarea unei decizii, sau sa întreprinda, în îndeplinirea atributiilor sale, alte actiuni ce influenteaza sau pot influenta interesele sale personale.  

Functionarul public este obligat sa evite conflictul de interese.

Orice conflict de interese declarat de catre un candidat la functia publica trebuie sa fie aplanat pîna la numirea sa în functie.

Procedura privind declararea si solutionarea conflictelor de interese este reglementata de legislatia cu privire la conflictul de interese.

 

11.2. Masurile de protectie

 Functionarul public care informeaza cu buna-credinta despre comiterea actelor de coruptie si a celor conexe coruptiei, a faptelor de comportament coruptional, despre nerespectarea regulilor privind declararea veniturilor si a proprietatii si despre încalcarea obligatiilor legale privind conflictul de interese beneficiaza de urmatoarele masuri de protectie, aplicate separat sau cumulativ, dupa cum urmeaza:

a) prezumtia de buna-credinta pîna la proba contrarie;

b) confidentialitatea datelor cu caracter personal;

c) transferul în conditiile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la functia publica si statutul functionarului public.

 Pentru informarea cu buna-credinta mentionata la alin.(1), functionarul public nu poate fi sanctionat disciplinar.

-Pentru neaplicarea masurii de protectie prevazute la lit.c) alin.(1), precum si pentru nerespectarea prevederii alin.(2), sînt responsabili conducatorul ierarhic superior, subdiviziunea specializata, conducatorul autoritatii sau al institutiei publice si conducatorul autoritatii abilitate cu controlul veridicitatii informatiilor din declaratiile de interese personale.

 

12. Încalcarea regulilor de conduita

Orice comportare sau actiune, care poate fi considerata ca încalcare a prezentului Cod trebuie sa fie supusa unei examinari integrale si impartiale.

Toti functionarii, banuiti de încalcarea prevederilor Codului pot solicita sustinerea sindicatelor, daca acestea sunt membri.

Fiecare încalcare va fi examinata în mod separat, minutios, tinîndu-se cont de toate procedurile legale.

Orice abatere de la prevederile Codului etic, poate atrage dupa sine masuri de constrîngere disciplinara împotriva functionarului fiscal, de la preîntîmpinare verbala sau în scris, pîna la concediere în caz de încalcare disciplinara grava.

Daca este stabilita o încalcare neesentiala a Codului, asupra functionarului fiscal pot fi aplicate alte masuri decît cele disciplinare, cum ar fi:

- controlul minutios al activitatii;

- depremierea functionarului pentru o luna sau alta perioada determinata etc.

Încalcarile serioase ale prevederilor Codului pot atrage dupa sine concedierea:

- încalcarea juramîntului referitor la credinta si confidentialitate;

- falsificarea darilor de seama fiscale, a declaratiilor, altor documente fiscale;

- lipsa de cinste si respect la locul de munca;

- actiuni de huliganism în timpul programului de serviciu;

- abuz de patrimoniu sau mijloace tehnice care apartin organului fiscal;

- alte comportari care submineaza autoritatea functionarului fiscal si Serviciului Fiscal de Stat în ansamblu.

 

13. Tinuta vestimentara

 

            În cadrul exercitarii obligatiunilor de serviciu functionarul fiscal trebuie sa aiba o tinuta vestimentara decenta, care va corespunde normelor etice si sa nu contina elemente care ar putea discredita reputatia profesionala.

 

 

14. Rigori de conduita privind convorbirile telefonice

 

            În cazul convorbirilor telefonice functionarul fiscal trebuie sa tina seama de urmatoarele criterii:

            - va începe convorbirea prin a se prezenta (salutul, numele, prenumele, functia, inspectoratul); 

- nu se va telefona fara un motiv foarte clar;

            - în cazul formarii unui numar gresit sau producerii unei conectari eronate, se vor aduce, negresit, scuzele înainte de a închide telefonul;

            - se va acorda atentia cuvenita vocii în timpul convorbirii telefonice. Timbrul vocii si tonul folosit sunt decisive pentru desfasurarea unei convorbiri eficiente si civilizate. Se va discuta la subiect, concis, cu voce moderata, la o distanta mica de receptor si de pe pozitie de partener egal;

            - se va acorda atentie sporita interlocutorului. Nu se discuta concomitent cu alte persoane care, eventual, se afla în birou.

            - în caz, ca s-a întrerupt legatura telefonica, este de datoria celui care a solicitat convorbirea sa o restabileasca;

            - daca în birou sunt vizitatori, la telefon se va raspunde doar daca este cu adevarat urgent si nu înainte de a se cere scuze vizitatorului.

            - daca functionarul se afla ca vizitator în biroul sefului si acesta este solicitat urgent la telefon, încaperea se va parasi pentru a nu-l deranja, iar în cazul cînd seful accepta prezenta, se va astepta în mod tacit sfîrsitul convorbirii telefonice.

 

15. Consumul de alcool si fumatul

 

            În calitate de functionari ai Serviciului Fiscal de Stat, colaboratorii sunt responsabili de exercitarea efectiva a obligatiunilor sale de serviciu.

            Consumul de alcool în timpul exercitarii obligatiunilor de serviciu este interzis. La depistarea unor astfel de cazuri fata de angajat vor fi aplicate sanctiuni disciplinare în corespundere cu legislatia în vigoare, inclusiv destituirea din functia detinuta.

            Este interzis fumatul în toate birourile din incinta organului fiscal.

De asemenea, birourile trebuie aerisite permanent pentru a nu contine mirosuri neplacute.

 

16. Dispozitii finale

 

Prezentul cod este unitar pentru toate organele fiscale ale republicii, prevederile caruia urmeaza a fi respectate de catre toti functionarii fiscali.

Încalcarea acestuia poate conduce la suportarea consecintelor legale, cu efecte negative asupra carierei profesionale prin aplicarea de masuri disciplinare.

Daca exista indicii ca faptele savîrsite de functionarii fiscali întrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, conducatorii acestora vor sesiza organele de drept abilitate ale republicii.